DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pssebrodnica.pl.

Data publikacji strony internetowej: 16.05.2019.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Waldemar Dąbrowski,adres poczty elektronicznej psse.brodnica@pis.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 056 697 49 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy, ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica.

Do stacji prowadzą 2 wejścia, brak podjazdu dla wózków.

Klienci (osoby niepełnosprawnych) obsługiwani są na parterze budynku (wejście nr 1).

Nad wejściami do budynku nie ma umieszczonych głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Stacji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W punkcie podawczym i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Brak posiadania aplikacji mobilnej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Brodnicy.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w pobliżu siedziby PSSE w Brodnicy (ul. Żwirki i Wigury, ul. Przykop, ul. Aleja Leśna).

W 2021 r. prowadzone będą prace termomodernizacyjne budynku PSSE w Brodnicy. Planowane jest także usuwanie barier architektonicznych, celem zwiększenia dostępności budynku Stacji dla osób niepełnosprawnych.