Zakres działania

Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu brodnickiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy.

Art. 15 ust. 1 i 3 ww. Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy, jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.


Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych, poprzez:

 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie,
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz podejmowanie działań  zapobiegawczych  i przeciwepidemicznych,
 • opracowywanie i zwalczanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób, a także w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • nadzorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych,
 • monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieniczno-sanitarnymi,   jakie powinien spełniać, personel, sprzęt i pomieszczenia  podmiotów  leczniczych,
 • udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych, związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego,
 • współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami, lokalnymi, instytucjami, naukowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt.

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

W ramach nadzoru prowadzone są kontrole stosowania i przestrzegania przepisów sanitarnych, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych.

Wykonywane zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska:

 • nadzór nad realizacją monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • nadzór i kontrola stanu higieniczno-zdrowotnego kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i jakości wody przeznaczonej do kąpania,
 • nadzór i kontrola stanu sanitarno-technicznego i jakości wody w pływalniach,
 • nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej,
 • nadzór nad obiektami użyteczności publicznej, tj. hotelami, obiektami wczasowo-wypoczynkowymi, ustępami publicznymi, obiektami sportowymi, domami kultury, cmentarzami, zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi, solariami, aptekami itp.

Inne realizowane zadania to:

 • przeprowadzanie wizji lokalnych związanych z interwencjami mieszkańców,
 • wydawanie opinii sanitarnych w sprawie zabezpieczenia właściwych warunków higienicznych podczas imprez masowych,
 • wydawanie zezwoleń na przewóz i ekshumację zwłok, nadzór nad ekshumacjami,
 • wydawanie opinii sanitarnych na sprowadzenie zwłok (szczątków) ludzkich z zagranicy,
 • opracowywanie opinii sanitarnych dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich,
 • opracowywanie informacji, ocen, analiz raportów o stanie sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych, środków transportu oraz jakości wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz pływalniach,
 • współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego w zakresie higieny środowiska oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych,
 • pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności. Prowadzenie bazy danych w tym zakresie w systemie Epibaza,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu,
 • pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli,
 • podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w ramach  systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych – RASFF,
 • podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX,
 • dochodzenie przy współudziale sekcji nadzoru przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 • podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych,
 • prowadzenie działań w ramach granicznej kontroli sanitarnej, w tym działań w systemie TRACES-NT,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresy prawa żywnościowego.

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

Do zadań Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych należy w szczególności:

 • prowadzenie nadzoru nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakładach pracy, w których występuje narażenie na substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne  w środowisku pracy,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w administracji w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami pracy,
 • prowadzenie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami i produktami biobójczymi,
 • prowadzenie działań kontrolnych w zakresie detergentów,
 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie kontroli i przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w obszarze „nowych narkotyków”.

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Działalność oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo – zdrowotnej, w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców  powiatu brodnickiego dbałości o własne zdrowie.
Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Brodnicy wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu brodnickiego

Do zadań oświaty należy:

 • realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym,
 • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,
 • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo-wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu,
 • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,
 • dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 • inicjowanie i wytyczanie kierunków i przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
 • popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego odżywiania,
 • upowszechnianie metod zapobiegania chorobom,
 • kształtowanie odpowiednich postaw zapobiegania chorobom i zachowań zdrowotnych,
 • upowszechnianie umiejętności udzielanie pierwszej pomocy,
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia,
 • wdrażanie programów promujących zdrowie,
 • ocena działalności oświato-zdrowotnej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe i środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje,
 • badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,
 • określenie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,
 • ewaluacja (ocena) efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
 • samodzielne wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowanie scenariuszy imprez, wystaw itp.,
 • promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych,
 • merytoryczna pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • systematyczny rozwój bazy danych pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 • udzielanie merytorycznej pomocy innym placówkom promujących zdrowie,
 • podejmowanie zadań związanych z tworzeniem pomocy dydaktycznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej,
 • wspieranie samorządów, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych.

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.

Do zadań na tym stanowisku należy sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego obejmującego:

 • warunki higieniczno-sanitarne w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • warunki higieniczno-sanitarne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i w szkołach wyższych,
 • warunki higieniczno-sanitarne zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ponadto prowadzony jest bieżący nadzór w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania oraz nad warunkami do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania:

 • nad wyposażeniem przedszkoli i szkół w certyfikowane meble, urządzenia i sprzęt sportowy,
 • nad zapewnieniem uczniom możliwości pozostawiania w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych,
 • nad warunkami do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach,
 • nad przestrzeganiem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w placówkach dla dzieci i młodzieży.

Podejmowane są działania z innymi komórkami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zmierzające do rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w nadzorowanych placówkach.

Podejmowane są również działania z organami założycielskimi w celu poprawy warunków higienicznosanitarnych w nadzorowanych placówkach.


Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zadań Sekcji  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 • wydawanie opinii w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • opiniowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
 • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • kontrola obiektów w trakcie ich budowy, przebudowy, rozbudowy pod względem zgodności jej realizacji z zatwierdzoną dokumentacją,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych nowych jak i zmieniających sposób użytkowania.