Relacja z obchodów 100-lecia służb sanitarnych i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przesyła relację z Jubileuszowej konferencji z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej,pod hasłem „Państwowa Inspekcja Sanitarna dawniej i dziś. Rys historyczny, aktualne i przyszłe wyzwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie brodnickim w obliczu nowych zagrożeń dla zdrowia publicznego, która odbyła się 28.11.2019 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy pod honorowymi patronatami Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Starosty Brodnickiego i Burmistrza Brodnicy z serdecznymi wyrazami podziękowania za objęcie honorowym patronatem ww konferencji oraz za wieloletnią, życzliwą współpracę będącą dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej największym zaszczytem.

Organizatorem konferencji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przy współudziale Burmistrza Brodnicy.

Patronat medialny objęły: Telewizja Kablowa „Eltronik”, Radio PIK, Gazeta Pomorska, Czas Brodnicy, TVbrodnica.pl – Brodnicka Telewizja Internetowa, portal internetowy Dzień Dobry Brodnica.

W imieniu organizatorów przedstawiciel pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Brodnicy p. Anita Kabacińska-Klafta serdecznie powitała zaproszonych Specjalnych Gości:  Panią dr Karolinę Gajdę Specjalistę Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie , p. Pawła Szramkę Posła na Sejm RP,  p. Jerzego Kasprzaka Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  i towarzyszącą Mu p.  Katarzynę Wieczorek – kierownika Oddziału Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Bydgoszczy, p. Paulinę Szram reprezentującą Senatora RP p. Ryszarda Bobera, p. Piotra Boińskiego Starostę Brodnickiego  p. Stanisława Kosakowskiego Wicestarostę Brodnickiego p. Jarosława Radacza, Burmistrza Brodnicy,  Skarbnika Powiatu Brodnickiego p. Marzannę Fettke, p. Waldemara Gęsickiego byłego Starostę Brodnickiego p. Pawła Chudego Wójta gminy Osiek, p. Pawła Klonowskiego Wójta Gm. Bobrowo, p. Adama Zalewskiego Wójta Gm. Brodnica, p. Szymona Zalewskiego Wójta Gm. Świedziebnia, p. Magdalenę Golubską Wójta Gm. Zbiczno,   Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy Tomasza Skoneczkę, p. Roberta Czarneckiego reprezentującego Komendanta KP PSP w Brodnicy, p. kpt. Wojciecha Pakułę reprezentującego Pułkownika Jednostki Wojskowej w Brodnicy  p. Mariana Chwiałkowskiego Komendanta Straży Miejskiej,   p. Beatę Pestę reprezentującą ZOZ w Brodnicy, Grzegorza Głogowskiego PLW w Brodnicy, przewodniczących Rady Miasta Brodnicy i Rady Powiatu, kierowników i naczelników Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Brodnicy, p. Alfreda Józefiaka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,  dyrektorów szkół, instytucji, prezesów firm, byłych długoletnich dyrektorów PSSE w Brodnicy, Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z woj. kuj.pom z pracownikami,  pracowników emerytowanych, byłych i obecnych, długoletniego doktora Janusza Bronclika, brodnickie media, Chór Cante Grazioso, uczniów Zespołu Szkół w Jabłonowie Pom. wraz z opiekunem, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Brodnicy oraz serdecznie podziękowała Patronom konferencji za objęcie jej patronatem, władzom samorządowym za wieloletnią, życzliwą współpracę będącą dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej największym zaszczytem.

           Adresatami tego przedsięwzięcia byli licznie przybyli ww. Goście (około 80 osób).

Głównym celem uroczystej konferencji było przypomnienie historii służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce, zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Państwowej Inspekcji Sanitarnej a także wskazanie aktualnych i przyszłych wyzwań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce i powiecie brodnickim w obliczu nowych zagrożeń dla zdrowia publicznego.

Konferencję zainicjowano uroczystym odśpiewaniem przez uczestników konferencji Hymnu Państwowego przy udziale Chóru Canto Grazioso, który  swoimi patriotycznymi utworami uświetnił przebieg tak doniosłej gali.

Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy Danuta Kowalkowska-Szramka wygłosiła inauguracyjne przemówienie, w którym na wstępie podkreśliła koincydencję dwóch wspaniałych rocznic; 100-lecia służb sanitarnych w Polsce i 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W swoim wystąpieniu nawiązała do historii służb sanitarnych w Polsce podkreślając, iż z  uwagi na szerzące się wówczas w kraju szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego epidemie chorób zakaźnych (ospy prawdziwej, duru brzusznego, duru plamistego, czerwonki, błonicy, cholery), które powodowały ok. 35% zgonów i którym sprzyjała migracja ludności, dyslokacje wojsk, zniszczenia infrastruktury sanitarnej kraju oraz trudności w zaopatrzeniu w żywność, brak lekarzy, personelu medycznego, niska świadomość społeczeństwa twórcy Rzeczypospolitej Polskiej uważali sprawne służby sanitarne za nieodzowny wówczas atrybut nowotworzonego państwa. Dlatego w styczniu 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem powołał do życia Ministerstwo Zdrowia Publicznego, a kolejnym aktem prawnym, zainicjowanym przez Marszałka Piłsudskiego i podpisanym przez pierwszego Marszałka Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej Wojciecha Trąmpczyńskiego była Zasadnicza Ustawa Sanitarna z dnia 19 lipca 1919 roku.

Zwróciła uwagę na fakt, że wszystkie określone wówczas kompetencje znajdują się także w obowiązującej dziś ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „zwalczanie chorób w ogólności, a przede wszystkim zakaźnych, sprawy zaopatrzenia w wodę, ochronę czystości powietrza, wody, gleby, nadzór nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, przedmiotów użytku, nadzór nad wytwarzaniem i sprzedażą kosmetyków, a także higienę sanitarną pomieszczeń, higienę zawodowa i ochronę pracy”.

Z tej okazji p.  Danuta Kowalkowska-Szramka zaprosiła pana Tomasza Jamróz-Piłsudskiego Honorowego Pułkownika Legionów Polskich – krewnego Marszałka Józefa Piłsudskiego Naczelnika Państwa, który przybył wraz z adiutantem Panem Janem Kotarbą i wcielając się w postać Marszałka przy akompaniamencie Chóru wykonującego pieśń Legionów „My Pierwsza Brygada” wprowadził uczestników w atmosferę ówczesnych czasów, kiedy to tworzyły się podwaliny służb sanitarnych, odczytując uroczyście fragment ww. Dekretu.

Po patriotycznym wystąpieniu Pana Pułkownika chór wykonał piękną pieśń uwielbienia „Obdarz nas pokojem, Panie”.

Następnie w dalszej części swojego przemówienia p. Danuta Kowalkowska-Szramka PPIS w Brodnicy podziękowała emerytowanym, byłym i obecnym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Brodnicy za ich ciężką, ofiarną, pełną zaangażowania i oddania służbę oraz  poprosiła uczestników gali o uczczenie minutą ciszy pamięć wszystkich zmarłych pracowników brodnickiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej tych, którzy narażali swoje zdrowie i życie podczas zwalczania po II wojnie światowej masowych epidemii chorób zakaźnych.

Kontynuując swoje wystąpienie p. Danuta Kowalkowska-Szramka przedstawiła zadania jakie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna w powiecie brodnickim, tj. skuteczne, czasem bardzo trudne i odpowiedzialne  działania nadzorczo-kontrolne, działania inwestycyjne w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, edukacyjno-informacyjne, szeroko pojęty surveillance oraz skuteczne działania profilaktyczne na rzecz ochrony zdrowia i utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego.

Przez te wszystkie lata Państwowa Inspekcja Sanitarna dbała i dba o zdrowie naszych mieszkańców i towarzyszy nam od dnia narodzin, a nawet po śmierci, bowiem nasza służba celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego zajmuje się nie tylko nadzorem sanitarnym nad pomieszczeniami użyteczności publicznej (w tym żłobkami, przedszkolami, szkołami, szpitalami), zakładami pracy, prowadzi sprawy z zakresu chorób zawodowych, ochrony przeciwepidemicznej, radiacyjnej, nadzoruje wodociągi i jakość wody do spożycia przez ludzi, żywność, żywienie, suplementy diety, kosmetyki,  przedmioty użytku, szczepienia ochronne, walczy ze środkami psychoaktywnymi, wykonuje badania sanitarne w akredytowanych laboratoriach, ale także sprawuje nadzór nad cmentarzami, ekshumacjami i transportem zwłok. Ponadto potrafi skutecznie dotrzeć do społeczeństwa z programami edukacyjnymi i profilaktycznymi. To właśnie my uczymy zdrowych nawyków i unikania wszelkich zagrożeń zdrowotnych. Jesteśmy służbą dla zdrowia publicznego, służbą edukacyjną, wspierającą, a nie tylko inspekcyjną Ponadto, nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza, które przekazujemy sobie w kolejnych pokoleniach pracowników naszej służby sprawiają, że często uczestniczymy m.in. w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w ramach współdziałania służb zespolonych w powiecie.

Wachlarz naszych zadań i kompetencji jest bardzo szeroki. Ogrom tematów i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymaga nieustannego szkolenia i ciągłego pogłębiania wiedzy.

Z całą odpowiedzialnością p. Inspektor zapewniła, że wieloletnia analiza wskaźników  żywności, wody, zapadalności na choroby zakaźne, choroby zawodowe, wskaźniki dot. higieny i realizacji szczepień ochronnych wskazują, że bezpieczeństwo zdrowotne na terenie powiatu brodnickiego jest zachowane.

W tym miejscu skierowała słowa uznania i serdecznie podziękowała za wsparcie w działaniach na rzecz zdrowia publicznego i wzorową współpracę, która jest dla PIS najwyższym zaszczytem, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, PWIS w Bydgoszczy, Panu Senatorowi RP, Posłom na Sejm RP powiatu brodnickiego, Wojewodzie Kuj.-Pom., władzom samorządowym miasta i powiatu, kierownikom służb,  inspekcji i straży, duchowieństwu, dyrekcji instytucji, prezesom firm i przedsiębiorstw, brodnickim mediom oraz wszystkim Przyjaciołom, podkreślając zrealizowanie w ostatnich 2 latach wspólnych 5 powiatowych konferencji, licznych programów prozdrowotnych w szkołach, debat, kampanii informacyjnych, konkursów, szkoleń, warsztatów, wystaw, festynów dot. istotnych problemów zdrowia publicznego, tj. zagrożeń związanych z użyciem substancji psychoaktywnych, profilaktyki szczepień, zapobiegania depresji, zapobiegania zatruciom pokarmowym i zakażeniom krwiopochodnym, HIV/AIDS, aktywności fizycznej, bezpiecznego wypoczynku, chorób cywilizacyjnych, czy zagrożeń mikrobiologicznych.

Zaznaczyła, że tylko wspólne, zespołowe, instytucjonalne   działania zwiększają zaufanie mieszkańców powiatu i umożliwiają coraz efektywniejsze wywieranie wpływu na pożądane zmiany zachowań prozdrowotnych społeczeństwa.

Podziękowała jeszcze  raz Panu Staroście Brodnickiemu, Panu Burmistrzowi Brodnicy, Panu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu za pomoc i wsparcie w zakupie nowoczesnego środka transportu dla potrzeb nadzoru i poboru próbek dla brodnickiej Inspekcji oraz poprosiła o dalsze wsparcie i pomoc w  kontynuacji zadań dot. polityki prozdrowotnej i dalszej poprawy stanu sanitarnego naszego powiatu, tym bardziej, że liczba zadań i stopień trudności wciąż wzrasta.

P. Danuta Kowalkowska-Szramka zaprezentowała  też przyszłe wyzwania wynikające z potrzeb i zagrożeń obecnego świata, w tym zagrożenia chorobami zakaźnymi, jak: gruźlica, HIV/AIDS, malaria, wirus Ebola, ZIKA, Nipah, koronawirus MERS, SARS, gorączka denga przenoszona przez komary, odra, krztusiec, błonica, choroby przenoszone drogą płciową, choroby odzwierzęce, w tym kleszczowe zapalenie mózgu oraz zanieczyszczenia powietrza (smog) i zmiany klimatyczne, bioterroryzm, zatrucia wody pitnej, promieniowanie radiacyjne, hałas, nowe narkotyki (tzw. dopalacze), zakażenia szpitalne wywołane np. przez bakterie Clostridium difficile – największa plaga (PIS rejestruje  rocznie w Polsce 15 tys. zakażeń – zakażenia te według pana dr. Grzesiowskiego są cichym egzekutorem każdej dziury w systemie, antybiotykooporność jako w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków, brak zaufania do szczepień ochronnych, brak umiejętności dokonywania przez społeczeństwo właściwych wyborów zdrowotnych i chyba najważniejsze – wzrastająca liczba chorób niezakaźnych prowadzących zdecydowanie do wysokiej umieralności  (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe,  cukrzyca ).

Podkreśliła również, iż zmiana stylu życia i ciągły rozwój cywilizacyjny sprzyjają rozwojowi nowych epidemii: otyłości (niepokojąco rosnący odsetek w Polsce otyłych dzieci i młodzieży) oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z palenia papierosów oraz bardzo popularnych obecnie e-papierosów, zaburzeń psychicznych, problemów kostno-stawowych, zaburzeń wzroku, wad postawy, problemów hormonalnych. Wszystkie te czynniki wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa państwa.

Dlatego zaznaczyła, iż w XXI wieku przed Państwową Inspekcją Sanitarną znów stoją nowe wyzwania. Nadal niezmiernie istotnym zadaniem jest potrzeba poprzez niekonwencjonalne formy przekazu i pełne wykorzystanie narzędzi informatycznych popularyzowanie zasad higieny, racjonalnego odżywiania,   realizacji szczepień ochronnych, które są największym dobrodziejstwem, jakie dostaliśmy od nauki oraz metod zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym. Bowiem edukacja i informacja są kluczem do zdrowia społeczeństwa, w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dobitnie podkreśliła, iż obecnie już nie tylko choroby zakaźne, ale właśnie medycyna stylu życia stała się największym obszarem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dlatego największym wyzwaniem obecnych służb sanitarnych  jest  doprowadzenie społeczności do zmiany nawyków, dokonywania dobrych wyborów w dziedzinie zdrowia poprzez realizowanie przedsięwzięć służących kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań  społeczeństwa, m.in. poprzez wdrożenie denializmu czyli zaprzeczaniu  mitom i fałszywym teoriom pseudonaukowców dot. chociażby np. ruchów antyszczepionkowych poprzez wskazywanie wiarygodnych informacji opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu naukowców i ekspertów,  a także przekonanie społeczeństwa do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Bowiem według Jansena (1994) „wiedza bez działania jest pusta, ale też działanie bez wiedzy ślepe”.

W dalszej części uroczystej gali nastąpiły okolicznościowe przemówienia  wraz z podziękowaniami dla pracowników PIS przez Specjalnych Gości w osobach p. Piotra Boińskiego Starosty Brodnickiego, p. Jarosława Radacza Burmistrza Brodnicy, Pani dr Karoliny Gajdy Specjalisty Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Głównego reprezentującej Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, p. Jerzego Kasprzaka Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, p. Pauliny Szram reprezentującej Senatora RP p. Ryszarda Bobera, p. Pawła Szramki Posła na Sejm RP.

Pan Starosta Brodnicki i Pan  Burmistrz Brodnicy, Wójtowie gmin: Brodnicy, Bobrowa, Osieka , Zbiczna, Świedziebni na ręce PPIS w Brodnicy złożyli okolicznościowe grawertony, upominki, kwiaty,  listy gratulacyjne zawierające podziękowania za dotychczasową działalność brodnickiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz ochrony zdrowia społeczności lokalnej.

Ja wiem, zdaję sobie sprawę, jak wiele czynicie Państwo dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu brodnickiego, ale też czynnie włączacie się w zadania zarządzania kryzysowego. Konsolidacja wszystkich służb w dzisiejszych czasach jest konieczna i za te działania bardzo dziękuję – powiedział Pan Piotr Boiński Starosta Brodnicki.

Dziękuję za realizowanie zadań wynikających z zajmowania się zdrowiem publicznym, promowaniem polityki zdrowotnej, za wzorową współpracę z samorządem, monitorowanie i kontrolowanie nadzoru nad warunkami w jakich żyjemy, pracujemy, odpoczywamy i w jakich chorujemy – powiedział Burmistrz Brodnicy Pan Jarosław Radacz.

Dyrektorzy szkół powiatu brodnickiego, kierownicy instytucji, firm i przedsiębiorstw z powiatu brodnickiego również wraz z życzeniami przekazali na ręce PPIS w Brodnicy kwiaty, pamiątkowe upominki, listy gratulacyjne.

Za wzorową, długoletnią wykonywaną z oddaniem pracę na rzecz zdrowia publicznego medal od Burmistrza  Brodnicy,  złoty grawerton od Starosty Brodnickiego a okolicznościowy ryngraf symbolizujący 100-lecie służb sanitarnych od PPIS w Brodnicy otrzymał dr Mirosław Grafiński długoletni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy i jednocześnie zasłużony Lekarz  dla miasta Brodnicy i powiatu brodnickiego.

         Jubileusz stał się okazją do złożenia przez PPIS w Brodnicy podziękowań licznemu gronu wspaniałych osób za wieloletnią wzorową współpracę na rzecz zapewnienia zdrowia publicznego mieszkańcom powiatu brodnickiego, za udzielone dotacje, za wsparcie organizacyjne i merytoryczne, za wielki wkład w tworzeniu 100-letniej historii służb sanitarnych.

Pamiątkowe ryngrafy symbolizujące 100-lecie służb sanitarnych odebrali: Pan Piotr Boiński Starosta Brodnicki, Pan Jarosław Radacz, Burmistrz Brodnicy, Pan Minister Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie, Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

PPIS w Brodnicy podziękował Panu Burmistrzowi Jarosławowi Radaczowi za podarowanie Stacji namiotu reklamowego z logo PSSE w Brodnicy.

Okolicznościowe podziękowania PPIS w Brodnicy wręczył  również pozostałym  przedstawicielom jednostek samorządowych, służb i instytucji współpracujących z PIS w Brodnicy.

Kulminacyjnym punktem konferencji były podziękowania w postaci pamiątkowych dyplomów uznania oraz listów gratulacyjnych z rąk  PPIS a jednocześnie dyrektora PSSE w  Brodnicy dla  zasłużonych, emerytowanych oraz długoletnich pracowników PSSE w Brodnicy, a także pracowników z krótszym stażem pracy, wyróżniających  się wzorową pracą. PPIS w Brodnicy z uwagi na swój 37 staż pracy w PIS z wielką przyjemnością mógł przybliżyć pokrótce uczestnikom gali wszystkie sylwetki przybyłych pracowników PIS.

Pracownicy Stacji odwzajemniając życzenia podarowali p. Dyrektor pamiątkowy ryngraf, złożyli gratulacje i życzenia.

Jubileuszowa konferencja przebiegła w miłej, niemal rodzinnej  atmosferze. Z pewnością przyczyniło się do tego  liczne przybycie emerytowanych, byłych i obecnych pracowników Stacji, doskonale się przecież znających i wciąż pamiętających o sobie.

W przerwie konferencji PPIS zaprosił gości na poczęstunek i jubileuszowy tort.

W programie konferencji zostały zaprezentowane  bardzo interesujące  wykłady wygłoszone  przez :

  • p. dr Karolinę Gajdę Głównego Specjalistę Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie na temat  aktualnych programów polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób realizowanych przez Państwową inspekcję Sanitarną.

Pani dr Karolina Gajda w swoim wykładzie przybliżyła główne kierunki działań wytyczone przez Główny Inspektorat Sanitarny.  Poruszone zostały zagadnienia dotyczące głównych zagrożeń dla zdrowia Polaków, m.in związanych z przyrostem wskaźnika otyłości wśród dzieci, szkodliwości palenia papierosów oraz bardzo popularnych obecnie e-papierosów czy też rosnąca liczbą odmów szczepień. Istotnym elementem wykładu było przedstawienie działań edukacyjnych ukierunkowanych na zapobieganie tym zagrożeniem tj. realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych,  m.in. „Trzymaj Formę!”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne” a także  programów edukacji antytytoniowej, tj. „Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość”, a także organizacji ogólnopolskich konkursów. Pani dr Karolina Gajda podkreśliła również rolę mediów społecznościowych jako bardzo skutecznego narzędzia w promocji rzetelnych informacji i edukacji młodego pokolenia. Efekty tych działań przedstawione zostały w postaci danych statystycznych, które ukazały, że społeczeństwo zaczyna nabierać coraz większego zaufania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  • p. dra n. o zdr. inż. Jerzego Kasprzaka – Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, który przedstawił historię służb sanitarnych w Polsce oraz film z uroczystego otwarcia przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – Pana Ministra Jarosława Pinkasa oraz Posła na Sejm RP Pana Tomasza Latosa nowoczesnych laboratoriów: Krajowego Laboratorium Referencyjnego w zakresie badania wirusów w żywności pochodzenia roślinnego, w tym WZW typu A i norowirusów i Laboratorium Chemicznego dedykowanego badaniom środków zastępczych. @WSSEBydgoszcz pic.twitter.com/Zoit0XgquP,

„Jednym z podstawowych zadań laboratoriów referencyjnych jest otrzymywanie miarodajnych wyników badań poprzez spełnienie wymagań w zakresie akredytacji. Zadania realizowane przez laboratoria referencyjne są finansowane z budżetu państwa. Zgodnie z zasadami przyjętymi w UE krajowe laboratoria referencyjne stanowią najwyższą instancję w kraju w danym zakresie badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzane w Bydgoszczy dotyczą owoców miękkich (truskawki, borówki, porzeczki, maliny, jagody i aronia), warzyw (sałaty: rukola, roszponka, rzymska, lodowa oraz pomidor i ogórek świeży), a także owoców morza (małże i ostrygi).

Laboratorium Chemiczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy wykonuje badania mające na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Kolejnym zadaniem Laboratorium Chemicznego dedykowanego badaniom środków zastępczych i pestycydów jest oznaczanie pestycydów w żywności. Pestycydy to substancje chemiczne wykorzystywane w rolnictwie oraz ogrodnictwie do zwalczania szkodników i chorób roślin. Służące do ochrony roślin substancje wzbudzają wiele kontrowersji i od lat są tematem szeroko zakrojonej dyskusji. Z jednej strony dla rolnictwa są wielką szansą, ponieważ poprawiają wydajność i ograniczają straty materialne, z drugiej jednak strony traktowane są jako zagrożenie dla środowiska i naszego zdrowia. Badania pozwalające na oznaczenie pestycydów w żywności opierają się na wysokosprawnej chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas”. (http://pwisbydgoszcz.pl/?cid=1896)

Pan dr n. o zdr. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy –  wyjaśnił, że otwarte w WSSE w Bydgoszczy Laboratorium Referencyjne jest pierwszym takim laboratorium w kraju. Rozstrzyga, czy badania w innych laboratoriach były wykonane prawidłowo. To jest też laboratorium, które ma szkolić inne laboratoria.

W dalszej kolejności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy – Pani Danuta Kowalkowska-Szramka przedstawiła prezentację „Dawne, aktualne i przyszłe wyzwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie brodnickim w obliczu nowych zagrożeń dla zdrowia publicznego”, w której przedstawiono działalność pierwszych służb sanitarnych od czasów II Rzeczypospolitej (lata 1918-1939) oraz funkcjonowanie Państwowej Powiatowej Kolumny Sanitarnej w Brodnicy, a następnie Powiatowej/Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy w latach 1945-1989 i współcześnie.

Prezentacja:

W trakcie trwania gali Poseł RP Paweł Szramka wręczył nagrody, a PPIS dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „Potęguj swoje zdrowie”. Były to przedszkolaki uczęszczające do brodnickich przedszkoli.

W części artystycznej wystąpili: Miejski Chór z Brodnicy „CANTO GRAZIOSO, uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy, którzy przepięknym wykonaniem utworów patriotycznych oraz utworów muzyki klasycznej uświetnili i umilili uroczystą galę.

Ponadto niespodziankę sprawili uczestnikom konferencji  uczniowie z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pom. w strojach szlachcianki i szlachcica, którzy witali przybyłych gości oraz przedstawili ponadczasowy utwór Jana  Brzechwy” Tulipan i róża”.

Ponadto organizatorzy konferencji zaprezentowali uczestnikom gali wystawę ukazującą historię Polski, jej rozwój, skok cywilizacyjny od zwalczania epidemii chorób zakaźnych do nowego paradygmatu  zdrowia publicznego – medycyny stylu życia, pamiątkowe zdjęcia pracowników, książki, broszury, plakaty ukazujące działalność służb sanitarnych w minionym stuleciu.

PPIS w  podsumowaniu konferencji podziękował wszystkim Gościom za udział w uroczystej gali, za wieloletnią wzorową współpracę, która jest dla PIS najwyższym zaszczytem, za wsparcie, życzliwość  i życzył  miłych, kolejnych spotkań, a także zdrowia, sił, wytrwałości i powodzenia w wypełnianiu dalszych zadań na rzecz zdrowia publicznego.