Spotkanie z właścicielami i kierownikami obiektów wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie powiatu brodnickiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w dniu 16.06.2020 r. zorganizował spotkanie z udziałem Pana Starosty Brodnickiego, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy i pracowników PSSE w Brodnicy z właścicielami i kierownikami obiektów wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie powiatu brodnickiego.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem ww. placówek w sezonie letnim 2020 r. w trakcie trwającej w kraju pandemii SARS-CoV-2 celem zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku letniego turystom i mieszkańcom powiatu brodnickiego.

Źródło: PSSE Brodnica
Źródło: PSSE Brodnica

Zalecono właścicielom i kierownikom zapoznanie się z „Instrukcją w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami” opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny, wytycznymi dla hoteli i innych miejsc noclegowych, zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wytycznymi MEN, GIS, MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku, wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz opracowanie procedur/regulaminów dot. funkcjonowania obiektów wypoczynkowych w trakcie epidemii i przesłania do PPIS w Brodnicy celem weryfikacji.

Podczas dyskusji omówiono kwestie:

  • częstotliwości mycia, dezynfekcji pomieszczeń/sprzętu/powierzchni/przedmiotów (np. kluczy, pilotów, komórek),
  • ustalenia osób odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • sposobu wypełniania deklaracji/oświadczeń przez wczasowiczów,
  • zapewnienia właścicielom wsparcia Policji podczas interwencji względem osób, które nie są zameldowane na terenie obiektów wczasowych.

Ponadto PPIS w Brodnicy poinformował uczestników spotkania, iż aktualnie na terenie powiatu brodnickiego Rada Gminy Miasta Brodnicy, Rada Miasta i Gminy Górzno, Rada Gminy Zbiczno określiły uchwałami wykazy kąpielisk. Istnieją 3 kąpieliska, które zostały umieszczone w serwisie kąpieliskowym:

  • kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim przy ul. Leśnej 24 w Górznie,
  • kąpielisko Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku,
  • kąpielisko nad Jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy przy ul. Wczasowej.

Rada Gminy Zbiczno podjęła również projekt uchwały w sprawie wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Zbiczno. Wykaz dotyczy 1 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wypoczynkowym Stepol w Bachotku, gm. Zbiczno.  Woda w tym miejscu zostanie zbadana na zlecenie organizatora nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz będzie badana w trakcie funkcjonowania tego miejsca.

W ramach kontroli urzędowej pobrano dotychczas 2 próbki wody do badań laboratoryjnych z kąpielisk nad Jeziorem  Górznieńskim i nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej w Bachotku, gm. Zbiczno zostanie pobrana jeszcze jedna próbka wody z kąpieliska nad Jeziorem Niskie Brodno przy ul. Wczasowej w Brodnicy. Pierwsze próbki wody z kąpielisk są pobierane nie wcześniej niż 10 dni przed planowanym termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego. Organizatorzy kąpielisk w trakcie funkcjonowania tych obiektów będą  w ramach kontroli wewnętrznej prowadzić badania wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badania.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody i wizualnej oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wyda oceny jakości wody w kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

Wystosowano wystąpienie do OSiR w Brodnicy jako nowego organizatora kąpieliska nad Jeziorem Niskie Brodno w celu zwrócenia uwagi na obowiązki organizatora wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Organizatorom kąpielisk przesłano „Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla użytkowników panelu organizatora Serwisu kąpieliskowego Sezon Kąpielowy 2020 r. Wersja 4.0”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na bieżąco przekazuje właścicielom ośrodków wczasowych, organizatorom kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wytyczne i zalecenia GIS dotyczące funkcjonowania tych obiektów w czasie epidemii w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i gościom wczasowym, użytkownikom tych obiektów.

PPIS w Brodnicy poleca również wykorzystywać w bieżącej pracy informacje, wytyczne umieszczane na  oficjalnych stronach www.gov.pl/koronawirus, jak również na stronie internetowej www.pssebrodnica.

Ponadto pion Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Brodnicy sprawuje nadzór sanitarny nad warunkami zbiorowego żywienia w ośrodkach wczasowych, kwaterach agroturystycznych oraz obiektach żywieniowo-żywnościowych, a pion Higieny Komunalnej nad warunkami zakwaterowania turystów. Pracownicy sekcji Higieny Żywności i Żywienia do chwili obecnej przeprowadzili kontrole w ośrodkach wczasowych pod kątem przygotowania bazy żywieniowo-żywnościowej do sezonu letniego  oraz pobrali próbki lodów z automatu w Brodnicy do badań laboratoryjnych.

Nadzorem objęte będą miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. W chwili obecnej dysponujemy informacją z MEN o 2 zgłoszonych placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu brodnickiego. Do dnia dzisiejszego z rozmów telefonicznych z organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży wynika dodatkowo, że będą zorganizowane 3 turnusy letniego wypoczynku w Resort & SPA Rytebłota, gm. Zbiczno.

W obiektach wczasowych będą wykonywane wzmożone kontrole przez pracowników PSSE w Brodnicy, jak również będzie prowadzona wielotematyczna  działalność oświatowo-zdrowotna dotycząca problematyki chorób zakaźnych i zagrożeń dla zdrowia.