System jakości

POLITYKA JAKOŚCI I DEKLARACJA KIEROWNICTWAPOWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRODNICY

Naszym dążeniem jest podniesienie poziomu realizacji usług gwarantujących zapew­nienie bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego, stałe polepszanie stanu sanitarno­higienicznego i sytuacji epidemiologicznej powiatu brodnickiego przy współpracy z innymi inspekcjami, instytucjami, samorządami.

Przynosząc klientom niezaprzeczalne korzyści, działania te będziemy realizować po­przez zapewnienie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 45004:1998 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących”.

Dzięki systemowi jakości ciążyć będziemy do tego, aby profesjonalnie wykonywać zadania wynikające z ustawy z dnia!4 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 90. póz. 575 z późn. zm.) w zakresie nadzoru nad:

 • higieną żywności, żywienia i przedmiotami użytku,
 • higieną pracy w zakładach pracy,
 • higieną środowiska,
 • higieną procesów nauczania i wychowania,
 • warunkami higieniczno-sanitarnymi w zakładach służby zdrowia,
 • zwiększeniem skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa i działań w zakresie promocji zdrowia w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobie­gania   powstawaniu   chorób   zakaźnych   i   zawodowych,   uwzględniając uświadomione i nieuświadomione potrzeby w zakresie zdrowia publicznego klientów.

Gwarantujemy, że wykonywane kontrole/godnie z opracowanymi procedurami i instrukcja­mi będą przeprowadzane w sposób bezstronny, rzetelny, wiarygodny, odtwarzalny zgodnie z zasadami poufności i ochrony praw własności klienta przez kompetentnych pracowników, którzy identyfikują się z polityką jakości oraz znają cele funkcjonującego systemu, poddawa­nego okresowym auditom wewnętrznym.

Politykę jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne:

 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz szkole­nia zewnętrzne i wewnętrzne.
 • zorganizowanie stanowiska pracy dla pracownika pełniącego funkcję kie­rownika ds. jakości.
 • optymalizację działalności stacji w aspekcie ekonomicznym,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników,
 • rozbudowanie istniejącej sieci komputerowej z odpowiednim oprogramo­waniem i łączem internetowym,
 • poprawę jakości i funkcjonalności bazy lokalowej i jej wyposażenia,
 • podniesienie stopnia bezpieczeństwa i ochrony obiektu PSSE, danych oso­bowych klientów oraz bezpieczeństwa pracowników,
 • przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Profesjonalnej.
   

Niniejsza polityka będzie okresowo przeglądana i weryfikowana.

Jako kierownik jednostki deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości oraz zapewniam przeznaczenie na powyższy cel odpowiednich środków finansowych.

Nadzór nad realizacją polityki jakości pełni powołany przez mnie kierownik ds. jakości.

Brodnica, dnia 01.10.2002 r.

wydanie l